Rodzinne nabożeństwo pojednania

Fragment Listu ze wskazaniami duszpasterskimi Metropolity Krakowskiego na ostatni etap Wielkiego Postu

Zachęcam wszystkie rodziny, aby w piątek lub w sobotę przed Niedzielą Palmową, przeżyły rodzinne nabożeństwo pojednania. Zapewne nie wszyscy będą mogli w tym roku przystąpić do sakramentalnej spowiedzi, ale wspólna modlitwa pokutna, przeżywana w domu, może być ważnym wydarzeniem na drodze wielkopostnego nawrócenia. Można odczytać fragment Pisma Świętego, odmówić wybrane modlitwy, a następnie przeprosić Boga za grzechy oraz przeprosić się nawzajem za wszystko, co raniło członków rodziny. W czasie spowiedzi powszechnej mówimy, że zgrzeszyliśmy „myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem”.
Przed pierwszym piątkiem miesiąca, a jeszcze bardziej przed świętami paschalnymi wielu wierzących pragnie przystąpić do sakramentu pokuty. W tym roku nie dla wszystkich będzie to możliwe, dlatego zachęcam do skorzystania z możliwości zyskania odpuszczenia grzechów przez akt żalu doskonałego. Penitencjaria Apostolska przypomina o takiej możliwości w dokumencie ogłoszonym 20 marca br. czytamy w nim: „Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452)”. Wierni, którzy chcą skorzystać z tej możliwości, powinni ją głęboko przemyśleć i przemodlić. Nie może to być akt powierzchowny. Zachęcam do skorzystania z pomocy, które będą zamieszczone na stronie internetowej naszej archidiecezji.

Cały list dostępny jest na stronie Archidiecezji krakowskiej.


NABOŻEŃSTWO POKUTNE W DOMU – wersja pierwsza

Obrzędowi w gronie rodzinnym przewodniczy ojciec, matka lub inna odpowiednia osoba.

  1. Obrzędy wstępne

Przygotować krzyż i świece; Pismo święte; rodzina gromadzi się wokół.

Można zaśpiewać pieśń: Bądź mi litościw, Boże nieskończony lub Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony.

Przewodniczący:  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

W czasie nabożeństwa pokutnego chcemy przeprosić Boga za nasze grzechy oraz powierzać się Jego miłosierdziu. Chcemy podziękować Jezusowi za dar przebaczenia naszych win, za krew przelaną za nas na krzyżu. Pragniemy również prosić o pomoc w nawróceniu i zachowaniu Bożych przykazań. Módlmy się do Boga:

„Ojcze miłosierny, który z miłością pociągasz do siebie swoje przybrane dzieci, uwolnij nas od pychy i stwórz w nas nowe serce, posłuszne głosowi Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W. Amen

  1. Czytanie fragmentu Ewangelii

Z Ewangelii według św. Łukasza: Potem Jezus wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”. On zostawił wszystko i chodził za Nim. Potem Lewi wyprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie i mówili do Jego uczniów: „Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?” Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników”( Łk 5, 27 – 32).

  1. Wspólne prośby

Przewodniczący:   Błagajmy Boga, naszego Ojca bogatego w miłosierdzie i dochowującego wierności na wieki, aby okazał wszystkim swoje zmiłowanie. Niech da nam łaskę serdecznego żalu, abyśmy potrafili wejść na drogę szczerego nawrócenia.

Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać:  „Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twojemu”.

– Panie, Ty nas powołałeś abyśmy promieniowali w świecie świętością, przebacz nam wszystkie przejawy niewierności, zaprzeczające wyznawanej wierze.

– Panie Ty polecasz, abyśmy zawsze kierowali się przykazaniem miłości. Przebacz nam wszystkie słowa i czyny, którymi zraniliśmy innych, bo podyktowała je pycha, zazdrość albo nienawiść.

– Panie Ty pragniesz objawiać przez nas swoją dobroć. Przebacz nam obojętność na cierpienie i potrzeby bliskich, zaniedbania wobec potrzebujących, przebacz myślenie tylko o swojej korzyści.

– Panie Ty chcesz, abyśmy Cię uszanowali w każdym człowieku, stworzonym na Twój obraz i podobieństwo. Przebacz nam zachowania, przez które ludzka godność została znieważona oraz postawy powodujące zgorszenia.

– Panie Ty nas wezwałeś do naśladowania Chrystusa w codziennym życiu. Wybacz nam zdrady i niewierności spowodowane strachem, ucieczką przed cierpieniem lub opinią ludzi.

– Panie, Ty pragniesz naszej miłości. Przebacz nam brak czasu, obojętność wobec Ciebie i przywiązanie do naszych grzechów.

Przewodniczący: W chwili ciszy przeprośmy Pana Boga za każdy grzech, szczerze za niego żałując i postanawiając poprawę. (chwila ciszy)

Wspólnie odmówmy:

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą  Maryję  zawsze  Dziewicę,  wszystkich  Aniołów  i Świętych, i was bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

  1. Koronka do Miłosierdzia Bożego
  1. Zakończenie
    Przewodniczący: Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc, udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba, stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśń:  Któryś za nas cierpiał rany… (3x)


NABOŻEŃSTWO POKUTNE W DOMU – wersja druga

1. Nabożeństwo rozpoczynamy pieśnią o charakterze pokutnym (np. „Bądź mi litości, Boże nieskończony” lub „Bliskie jest Królestwo Boże”).

2. Prowadzący (P): Zróbmy znak krzyża –W imię Ojca …”

3. Słowo wstępne: (P): Przychodzimy spotkać się z Bogiem miłosiernym, odpuszczającym człowiekowi grzechy. Chociaż nie w pełni przeżyjemy to spotkanie przez to, że nie pójdziemy dzisiaj do spowiedzi, to mimo tego mamy już możliwość powrotu do Boga i przemiany życia.

4. Modlitwa (P): Módlmy się: Ojcze Święty i miłosierny, który z mocą i miłością pociągasz do siebie swoje przybrane dzieci, + uwolnij nas od pychy i stwórz w nas nowe serce, * otwarte na przyjęcie daru życia Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. W. Amen 

5. (P): Najodpowiedniejszym fragmentem Pisma Świętego mówiącym o powrocie do  Boga Ojca jest przypowieść o synu marnotrawnym i jego miłosiernym ojcu (Łk 15, 11-32) – przeczytać wybrany fragment Ewangelii.

6. Po przeczytaniu Ewangelii (P): Odpuszczenie grzechów jest jednym z największych darów Bożych, ale dokonuje się przy współudziale człowieka. Bóg ciągle czeka na człowieka – ten zaś powinien dostrzec w sobie zło, przepraszać za nie Boga, dążyć do poprawy życia i naprawienia wyrządzonego przez siebie zła.

7. (P): W ciszy zróbmy rachunek sumienia i przeprośmy Boga za nasze grzechy. (chwila ciszy)

8. (P): Odmówmy spowiedź powszechną: (jak we Mszy św.) „Spowiadam się Bogu wszechmogącemu …”

9. (P): Modląc się litanią przebłagalną prośmy Boga o odpuszczenie grzechów:

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Panie wcielony,
Miłośniku dusz,

Zbawco grzeszników,
Który przyszedłeś szukać tych, co zginęli,

Przez powitanie syna marnotrawnego,
Przez Twoją litość dla niewiasty cudzołożnej,
Przez Twoją miłość do Magdaleny, która wiele umiłowała,

Przez Twoje upominające wejrzenie, po którym Piotr zapłakał,
Przez Twoje wspaniałomyślne słowa do łotra na krzyżu, zmiłuj się nad nami.
My, grzeszni, błagamy Ciebie, usłysz nas.
Abyśmy umieli sami siebie osądzić i przez to uniknęli Twojego sądu, usłysz nas.
Abyśmy wydali dobre owoce pokuty, usłysz nas.
Aby grzech nie królował w naszych ciałach śmiertelnych, usłysz nas.
Abyśmy z lękiem i drżeniem pracowali dla naszego zbawienia, usłysz nas.
Synu Boży, usłysz nas.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami,

(P): Módlmy się: Udziel, błagamy Cię, Panie, Twoim wiernym przebaczenia i pokoju, aby byli oczyszczeni ze wszystkich występków i mogli służyć Tobie w pokoju ducha, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

10. (P): Módlmy się do naszego Boga Ojca jak nas nauczył Jezus Chrystus: „Ojcze nasz …”

11. (P): Teraz przekażmy sobie znak pokoju i pojednania (podając sobie ręce lub w inny sposób)

12. (P): Boże mój, dziękuję Ci za Twą wielką dobroć, za przebaczenie grzechów. Dziękuję Ci za życie łaski, które mi dałeś. Umocniłeś mnie do walki z grzechem. Pragnę pamiętać, jaką cenę zapłacił Chrystus, aby obdarzyć mnie dobrem Pomóż mi wytrwać w postanowieniach i więcej nie grzeszyć. Amen.

13. Pieśń na zakończenie: np. „Pewnej nocy łzy z oczu mych…” lub „Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc”